There arent product in your basket

Find

My Bag My Orders Profile Sign Up / Login

Politika e konfidencialitetit

Kushtet e përgjithshme të përdorimit

E RËNDËSISHME: LEXONI ME KUJDES KUSHTET MË POSHTË. MOS E PËRDORNI KËTË SAJT UEBI NËSE NUK I PRANONI KËTO KUSHTE. DUKE PËRDORUR KËTË FAQE UEBI, JU PRANONI KUSHTET E SIPËRPËRMENDURA ("KUSHTET").

Përdorimi, kopjimi dhe shpërndarja e informacioneve në faqen e uebit

Përveçse kur deklarohet specifikisht, lejohet që informacionet në këtë sajt uebi të shikohen, të kopjohen, të printohen dhe të shpërndahen, me kushtin që të respektohen kushtet e mëposhtme ("Autorizimi").

  1. Informacionet mund të përdoren vetëm për qëllime personale ose jo tregtare.
  2. Informacionet nuk mund të ndryshohen ose të amendohen në asnjë mënyrë.
  3. Informacionet, të pjesshme ose të plota, duhet të përfshijnë këtë deklaratë leje si dhe deklaratën për të drejtat e autorit dhe markat tregtare.

GENERAL MOBILE Corporation (GENERAL MOBILE) rezervon të drejtën të tërheqë këtë autorizim në çdo kohë dhe në përgjegjësinë e saj të vetme; përdorimi i lidhjes duhet të ndalohet menjëherë pas njoftimit nga GENERAL MOBILE. Asnjë pjesë e këtij sajti uebi nuk mund të riprodhohet në asnjë mënyrë për asnjë qëllim pa miratimin ekskluziv paraprak me shkrim nga GENERAL MOBILE. Shkelja e secilit nga këto kushte do të ndërpresë automatikisht autorizimin për përdorimin e këtij sajti uebi dhe të gjitha materialet e shkarkuara dhe/ose të printuara do të kërkohet të shkatërrohen menjëherë.

Mohimi i përgjegjësive KY SAJT UEBI OFROHET NGA GENERAL MOBILE "SIÇ ËSHTË". KOMPANIA NUK JEP ASNJË DEKLARATË APO GARANCI TË QARTË APO TË NËNKUPTUAR PËR FUNKSIONIMIN E SAJTIT TË UEBIT DHE SAKTËSINË APO PLOTËSINË E INFORMACIONEVE, DUKE PËRFSHIRË PËRMBAJTJET E SAJTIT TË UEBIT DHE INFORMACIONE TË TJERA MBI MATERIALET OSE PRODUKTET. GENERAL MOBILE NUK DO TË JETË PËRGJEGJËSE PËR ASNJË DËMTIM QË SHKAKTOHET NGA PËRDORIMI I KËTIJ SAJTI UEBI, DUKE PËRFSHIRË, PA KUFIZIM, DËME TË DREJTPËRDREJTA, JO TË DREJTPËRDREJTA, RASTËSORE, PENALE DHE PASUESE.

Lidhjet me sajtet e uebit të palëve të treta Ky sajt uebi mund të përmbajë lidhje për sajte uebit të palëve të treta që nuk kontrollohen nga GENERAL MOBILE. Ne nuk japim asnjë deklaratë apo garanci në lidhje me asnjë sajt uebi tjetër ku mund të hyni nëpërmjet këtij sajti uebi. Kur hyni në një sajt uebi që nuk i përket GENERAL MOBILE, këtë veprim do ta bëni me përgjegjësinë tuaj të vetme; GENERAL MOBILE nuk është përgjegjëse për saktësinë dhe besueshmërinë e informacioneve, të dhënave, opinioneve, rekomandimeve ose deklaratave në sajte të tilla uebi. GENERAL MOBILE i ofron lidhjet e sipërpërmendura vetëm për lehtësi dhe prania e lidhjeve të tilla nuk përbën një miratim.

Referencat GENERAL MOBILE nuk synon të marrë informacione personale, konfidenciale ose private nga ju. Përveçse kur deklarohet specifikisht, të gjitha referencat, materialet dhe komunikimet e tjera që dërgoni për te GENERAL MOBILE do të vlerësohen si jo konfidenciale dhe jo personale. GENERAL MOBILE nuk do të jetë përgjegjëse për materiale të tilla në asnjë mënyrë dhe përdorimi dhe publikimi i këtyre materialeve pa kufizim për të gjitha qëllimet do të lejohet me kusht që të respektohen ligjet përkatëse. Nuk lejohet që të regjistroni dhe të komunikoni materiale ilegale, keqdashëse, shpifëse, fyese dhe çdo lloj tjetër materiali të dëmshëm. Për më tepër, me anë të këtij dokumenti vlerësohet se keni pranuar se nuk do të ndërmerrni asnjë veprim kundër nesh në lidhje me materialet që dërgoni dhe na siguroni kundër çdo veprimi të ndërmarrë nga palë të treta në lidhje me materialet që dërgoni.

Markat tregtare Emrat dhe logot e dhëna më poshtë janë marka tregtare të GENERAL MOBILE: Marka tregtare: Logoja, produkti ose veçoria e GENERAL MOBILE: ; Shërbimi: Shërbimet e GENERAL MOBILE. Mosprania e një emri ose logoje mes atyre të renditura më sipër nuk do të interpretohet si një refuzim i të drejtave për markat tregtare ose të drejtat e pronësisë intelektuale të GENERAL MOBILE në lidhje me emrin ose logon e një produkti, veçorie, funksioni ose shërbimi të GENERAL MOBILE. Markat tregtare, logot dhe markat e tjera të shërbimit ("Markat tregtare") të përdorura në këtë sajt uebi janë pronë e GENERAL MOBILE ose palëve të treta. Përdorimi i këtyre markave tregtare ose markave tregtare që u përkasin palëve të treta pa miratimin me shkrim nga GENERAL MOBILE është i ndaluar.

GENERAL MOBILE rezervon të drejtën të ndryshojë dhe t'i heqë këto kushte, si dhe përmbajtjet e këtij sajti uebi herë pas here, në përgjegjësinë e saj. Pa paragjykuar parimet e mosmarrëveshjeve ligjore, këto kushte do të kenë efekt dhe do të interpretohen sipas ligjeve të Tajvanit dhe Republikës Popullore të Kinës. Kur kushtet ekzistuese nuk janë shkelur, produktet e GENERAL MOBILE të shitura në këtë sajt uebi do të jenë objekt i Kushteve të përgjithshme që janë në fuqi në atë kohë pa shkelur kushtet e këtij sajti uebi. Kushtet do të jenë automatikisht të pavlefshme kur GENERAL MOBILE publikon përmbajtje të reja ose rishikon përmbajtjen ekzistuese në këtë sajt uebi.